Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, van ouders en personeel. De MR overlegt met de directie over aangelegenheden die de school betreffen. Dit doen zij gemiddeld zes keer per jaar. De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en personeel. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Onze MR bestaat uit 10 leden; 5 leden vanuit het personeel en 5 ouders. De directeur informeert de medezeggenschapsraad. Een van de MR leden vertegenwoordigd onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wat doet de MR?
De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De directie heeft, voordat bepaalde besluiten genomen mogen worden, instemming nodig van de MR, zoals b.v. voor:

- Vaststelling of wijziging van het schoolreglement.
- Vaststelling of wijziging m.b.t. de organisatie van de school.
- Begroting en financiën.
- Groepsverdeling.

Daarnaast heeft de MR adviesbevoegdheid waarbij de MR, gevraagd of ongevraagd, advies mag uitbrengen over te nemen besluiten , zoals b.v. voor:

- Aanstelling of ontslag van het personeel.
- Beleid m.b.t. de roosters en de vrije en vakantiedagen.

Waarom is de MR belangrijk?
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en/of ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het management. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met het management tot bepaalde standpunten komen.

Wat heb ik aan de MR ?
De MR is een vertegenwoordiging van de ouders en het personeel, door verkiezingen gekozen. Iedere ouder of ieder personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden besproken.

Wat kan ik voor de MR betekenen?
Door informatie te verstrekken proberen we de ouders en het personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk “feedback” van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.

Hoe kan ik de MR bereiken ?
Heeft u tips, vragen en/of opmerkingen of wilt u meer informatie dan kunt u de MR bereiken op het volgende e-mailadres: m.ros@oo-emmen.nl (onder vermelding van: MR) of spreekt u een van de MR-leden aan.
 
Oudergeleding; 
M. Christ
G. Dimitric

Personeelsgeleding; 
Joke Eggens
Marieke Ros

Adviserende leden 
Wichard Vorsteveld
Arthur Hof 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden